Víg - Presser 50 - RÁADÁS előadást hirdettek!

Kelt: 2023.03.22

Víg - Presser 50 - RÁADÁS előadást hirdettek! Víg - Presser 50 - RÁADÁS előadást hirdettek!

Ötven évvel ez­előtt, 1973. már­ci­us 2-án mu­tat­tuk be a Víg­szín­ház­ban Déry Tibor Kép­zelt ri­port egy ame­ri­kai pop­fesz­ti­vál­ról című kis­re­gé­nyé­nek zenés adap­tá­ci­ó­ját Pres­ser Gábor ze­né­jé­vel és Ada­mis Anna dal­szö­ve­ge­i­vel. Ezzel a kul­ti­kus elő­adás­sal kez­dő­dött Pres­ser Gábor és a Víg­szín­ház közös tör­té­ne­te, mely­nek olyan da­ra­bo­kat kö­szön­he­tünk, mint a Jó estét nyár, jó estét sze­re­lem, a Har­minc­éves va­gyok, a Szent Ist­ván körút 14., a Túl a Ma­szat-he­gyen és A pad­lás. Már­ci­us 25-én dél­után és este Víg-Pres­ser-50 cím­mel víg­szín­há­zi da­la­i­ból ad kon­cer­tet Pres­ser Gábor a tár­su­lat mű­vé­sze­i­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel.

Az el­múlt 50 évben Pres­ser Gábor a Víg­szín­ház szám­ta­lan elő­adá­sá­hoz írt zenét, je­len­leg a Pi­nok­kió új zenés adap­tá­ci­ó­ján dol­go­zik. A Víg-Pres­ser-50 kon­cer­ten olyan dalok is hall­ha­tó­ak lesz­nek, mint a Szent Ist­ván kör­úti álom, a Vin­né­lek, a Hány cé­du­la egy élet, a Jó estét nyár, a Kicsi görög, va­la­mint min­den idők egyik leg­si­ke­re­sebb és leg­töb­bet ját­szott, ma­gyar szer­zők által írt zenés szín­pa­di mű­vé­ből, a Víg­szín­ház­ban az 1048. elő­adá­sá­nál tartó A pad­lás­ból a Fény­év tá­vol­ság. A Víg­szín­ház tár­su­la­tá­ból Pres­ser Gábor mel­lett An­tó­ci Do­rottya, Ba­lá­zso­vits Edit, Csapó At­ti­la, Ha­lász Judit, He­ge­dűs D. Géza, Hegyi Bar­ba­ra, Igó Éva, Kern And­rás, Már­kus Luca, Med­vecz­ky Ba­lázs, Orosz Ákos, Rad­nay Csil­la, Ru­dolf Péter, Szán­tó Ba­lázs, Szi­lá­gyi Csen­ge, Var­ga-Já­ró Sára e.h. és Wun­der­lich Jó­zsef lép­nek szín­pad­ra. Az esten, me­lyet Valló Péter ren­dez, a Víg­szín­ház szín­pa­dán is nézők ülnek majd, kö­rül­vé­ve a zon­go­rát.

A kon­cer­tek­re a jegy­ér­té­ke­sí­tés már­ci­us 3-án 10 óra­kor kez­dő­dik. Jegyárak és jegyvásárlás itt!

„Régi fiú va­gyok a szín­ház­ban. Ennyi év­ti­ze­den át csak a sze­re­lem tart­hat egy mun­ka­he­lyen” – me­sél­te ko­ráb­ban Pres­ser Gábor, a Víg­szín­ház zenei ve­ze­tő­je, meg­annyi em­lé­ke­ze­tes elő­adás, le­gen­dás siker al­ko­tó­ja, meg­ál­mo­dó­ja, ze­ne­szer­ző­je. Első szín­há­zi mun­ká­ja a Kép­zelt ri­port egy ame­ri­kai pop­fesz­ti­vál­ról volt. Déry Tibor kis­re­gé­nyét Pós Sán­dor al­kal­maz­ta szín­pad­ra, ze­né­jét Pres­ser Gábor, dal­szö­ve­ge­it Ada­mis Anna sze­rez­te. A kul­ti­kus elő­adás nem­csak té­ma­fel­ve­té­se­i­ben – ki­re­kesz­tett­ség, erő­szak, más­ság, az emig­rán­sok ta­laj­vesz­tett­sé­ge, a fi­a­ta­lok út­ke­re­sé­se – dön­tö­ge­tett ta­bu­kat, hanem a szín­ház vi­lá­gá­ba emel­te az ak­ko­ri­ban in­kább til­tott, mint tűrt vagy tá­mo­ga­tott rock­ze­nét. A Víg­szín­ház tár­su­la­ta Mar­ton Lász­ló ren­de­zé­sé­ben tíz évig ját­szot­ta az elő­adást, és több eu­ró­pai nagy­vá­ros­ban is nagy si­ker­rel ven­dég­sze­re­pel­tek. A Kép­zelt ri­port si­ke­re után 1975-ben mu­tat­ták be a Har­minc­éves va­gyok című mu­si­calt, majd 1978-ban Vár­ko­nyi Zol­tán zenei ve­ze­tő­vé ne­vez­te ki Pres­ser Gá­bort, aki így em­lé­ke­zett vissza Vár­ko­nyi gesz­tu­sá­ra: „Bécs­ben lép­tünk fel egy ka­ma­ra­es­ten, az elő­adás után Kern „szó­ló­est­jé­re” gyűl­tünk össze az egyik ho­tel­szo­bá­ban. And­ris el­kez­dett du­mál­ni, hü­lyés­ked­ni, pa­ro­di­zál­ni és min­den­ki zo­ko­gott a rö­hö­gés­től. Vár­ko­nyi is ott volt, és ami­kor végül el­kö­szön­tünk, akkor azt mond­ta ott, a szál­lo­da fo­lyo­só­ján: „Azt gon­dol­tam, hogy hol­nap, ami­kor Pest­re érünk ki­ne­ve­zem magát zenei ve­ze­tő­nek... Na jó éj­sza­kát!" 

Megosztás:

Kapcsolódó hírek:

Monte Cristo grófja musical az Operettszínházban - Jegyvásárlás itt!
A Monte Cristo grófja musical az Operettszínházban hármas szerepsoztásban debütál Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Szomor György, Füredi Nikolett, Gubik Petra, Széles Flóra, Kocsis Dénes, Sándor Péter, Kerényi Miklós Máté és számos más művész ...
Duplázik az István, a király 2023-as budapesti Aréna előadása - Jegyek itt!
Duplázik az István a király 2023-as budapesti Aréna előadása - Jegyek itt!
Menopauza musical a Veresegyházi Szabadtéri Színpadon - Jegyek itt!
A Menopauza 2023. július 25-én Veresegyházon a Mézesvölgyi Nyár Szabadtéri Színpadon lesz látható.
Neoton musical a Tokaji Fesztiválkatlanban - Jegyek a Szép Nyári Napra itt!
A Szép Nyári Nap Neoton musical 2023. július 8.-án szombaton 20.30-tól a Tokaji Fesztiválkatlanban a Veres1Színház előadásában lesz látható.
Made in Hungaria - Fenyő musical a Tihanyi Szabadtéri Színpadon - Jegyek itt!
Made in Hungaria - Fenyő musical a Tihanyi Szabadtéri Színpadon - Jegyek itt!
Két új bemutató is lesz a 2023/2024-es évadban az Operettszínházban!
Somossy Károly cirkusz-, orfeum- és varietéigazgató életéről szóló új nagyoperett, Az Orfeum mágusa, valamint Frank Wildhorn Carmen című musicalje is szerepel a Budapesti Operettszínház jövő évi évadában - hangzott el a 2023/24-es ...
Musical készült Tina Turner életéről! Jegyek itt!
Musical készült Tina Turner életéről! Jegyek itt!

 

 

 

 


EZT OLVASTAD

LEGFRISSEBB HÍREK


FACEBOOKLEGOLVASOTTABB HÍREK

 

 

 

 

Ezt olvasta már?x